SPRÁVA VOLEBNEJ  A NÁVRHOVEJ KOMISIE Z KONFERENCIE OBFZ
04.12.2017, Martin Klovanič

SPRÁVA VOLEBNEJ A NÁVRHOVEJ KOMISIE Z KONFERENCIE OBFZ

Správa volebnej a návrhovej komisie z konferencie ObFZ

Sediaci zľava: Martin Klovanič, Miroslav Benko, Jozef Križalkovič, Richard Havrilla, Pavol Šuhaj, Rudolf Hudák, Ján Onofrej, Peter Dugas.

Správa volebnej komisie

z konferencie ObFZ Prešov konanej 02.12.2017

Volebná komisia :       JUDr. Eduard Valenčin - predseda

Ján Šejirman – podpredseda

Doc. Ing. Jozef Krešák, PhD. - člen

PaedDr. Pavol Tokár - člen

Attila Mikloško - člen

 

po prekontrolovaní požadovaných náležitostí predložila konferencii ObFZ kandidátnu listinu a uskutočnila voľby s týmito výsledkami :

Konferencia ObFZ dňa 02.12.2017 zvolila :

Predseda ObFZ: Ing. Jiří Ballarin

Členovia VV ObFZ: za okres Prešov:    Mgr. Rudolf Hudák, Vladimír Zusko

                               za okres Sabinov:   Peter Dugas, Pavol Šuhaj

Predseda disciplinárnej komisie: Marek Bakoň

Predseda odvolacej komisie: JUDr. Jozef Krenický

Predseda revíznej komisie: Ing. Ľubomír Havira

Delegáti na konferenciu VsFZ za ObFZ: František Sabol, Pavol Šuhaj

Členovia riadnej konferencie ObFZ za okres Prešov: Pavol Kalina, Jozef Smolko, Ing. Imrich Majcher, RNDr. Martin Kello, PhD., František Bača, Julián Jurčišin, Anton Repka, Ján Straka, Marián Spišák, Igor Štec, Ján Molka, Ing. František Vrábeľ, Ján Onofrej, za okres Sabinov: Martin Kollár, Matej Križalkovič, Jozef Pribula, Ing. Ján Slaninka, Peter Tomčufčík, Štefan Šipka, Ing. Peter Vandžura.

Volebná komisia konštatuje, že voľby do jednotlivých funkcií a orgánov ObFZ boli vykonané v zmysle Stanov ObFZ a Volebného poriadku schváleného konferenciou.

 

Prešov, 02.12.2017

image
Autor: Viktor Zamborský
Zdroj: ObFZ

Vystúpenie predsedu VsFZ Ing. Richarda Havrillu.

NÁVRH  NA  UZNESENIE   Z  KONFERENCIE

OBLASTNÉHO  FUTBALOVÉHO  ZVÄZU  V PREŠOVE

 

       Konferencia ObFZ Prešov zo dňa 2.12.2017 na základe prednesených správ, vykonaných volieb na konferencii a diskusie:

 

A.     BERIE NA VEDOMIE:

    1.  Vystúpenie delegáta p. Jána Molku o zmenu Programu konferencie ohľadom zaradenia diskusie za bod č.11 t.j. po vystúpení

         kandidátov na funkciu predsedu ObFZ Prešov, ktorý delegáti hlasovaním neschválili. 

    2.  Vystúpenie predsedu volebnej komisie o zmenu Programu konferencie ohľadom zmeny stanov ObFZ Prešov čl. 39 ods.3,

         ktorý delegáti hlasovaním schválili.

    3.  Správu o činnosti ObFZ od konferencie 2014 predloženú zastupujúcim predsedom ObFZ p. Šuhajom.

    4.  Správu revíznej komisie predloženú predsedom RK p. Havirom.

 

B.     ZVOLILA:

    1.  Predsedu ObFZ Prešov pána:     Ing. Jiřiho Ballarina

    2.  Dvoch členov VV ObFZ za okres Prešov pánov: -  Mgr. Rudolfa Hudáka

                                                                                          -  Vladimíra Zuska

    a dvoch členov VV ObFZ za okres Sabinov pánov: -  Pavla Šuhaja

                                                                                            -  Petra Dugasa

3.  Predsedu revíznej komisie ObFZ pána:  Ing. Ľubomíra Haviru

4.  Predsedu odvolacej komisie ObFZ pána: JUDr. Jozefa Krenického

5.  Predsedu disciplinárnej komisie ObFZ pána:  Mareka Bakoňa

6.  Dvoch členov do Konferencie VsFZ: Františka Sabola a Pavla Šuhaja

7.  Trinásť členov Konferencie ObFZ Prešov za okres Prešov( P.Kalina, J.Smolko, I.Majcher, M.Kello, F.Bača, Ju,Jurčišin,

     A.Repka, J.Straka, M.Spišák, I.Štec, J.Molka, F.Vrábeľ, J.Onofrej)  a sedem členov Konferencie za okres Sabinov

     ( M.Kollár, M.Križalkovič, J.Pribula, J.Slaninka, P.Tomčufčík, Š.Šipka, P.Vandžura).

 

C.     SCHVAĽUJE:

     1.  Mandátovú komisiu v zložení: Jozef Pribula – predseda, členovia – Jozef Smolko, Igor Štec.

     2.  Návrhovú komisiu v zložení: František Vrábeľ – predseda, členovia – Imrich Majcher, Martin Kollár.

     3.  Správu o hospodárení ObFZ za roky 2014 a 2017 predloženú predsedom EMK.

     4.  Prijatie nových čestných členov a to: P.Barna, I.Gajdoš, M.Glovacký, M.Maňkoš, L.Šankvajler.

     5.  Zmenu stanov ObFZ Prešov a to o článok 39 ods.3 takto: prvá veta v znení: Riadne voľby do orgánov ObFZ volených

          konferenciou vyhlasuje volebná komisia  tak, aby sa konali najskôr 40 dní pred uplynutím štyroch rokov odo dňa konania

          posledných riadnych volieb.

 

D.     UKLADÁ:

VV ObFZ:

1.  Na prvom zasadnutí zvoliť zostávajúcich predsedov odborných komisií ObFZ a dvoch členov revíznej komisie.

     T: do 15.1.2018                                                                               Z: predseda ObFZ

     2.  Na základe návrhu predsedov odborných komisií schváliť zloženie jednotlivých odborných komisií.

     T: do 15.3.2018                                                                               Z: predseda ObFZ

3.  V úradnej  správe ObFZ zverejniť novozvolené orgány ObFZ Prešov a informovať funkcionárov FK o najdôležitejších

     rozhodnutiach konferencie.

T: do 22.12.2017                                                                            Z: predseda ObFZ    

      4.  Prehodnotiť diskusné príspevky konferencie a prijať patričné opatrenia.

           T: do 31.1.2018                                                                               Z: predseda ObFZ

 

       DELEGÁTOM KONFERENCIE:

       1.  Oboznámiť výbory vlastných FK a členov FK s rokovaním a závermi konferencie ObFZ a podľa potreby ich zapracovať

            do plánov činnosti na rok 2018.

            T: 31.1.2018                                                            Z: delegáti konferencie

 

image
Autor: Viktor Zamborský
Zdroj: ObFZ

Vystúpenie nového predsedu ObFZ Prešov Ing. Jiřiho Ballarina.

Predseda ObFZ Ing. Jiří Ballarin vyslovuje poďakovanie všetkým zúčastneným delegátom za účasť na volebnej konferencii ObFZ. Zároveň ďakuje všetkým pracovným komisiám: volebnej, mandátovej a návrhovej, organizačnému štábu, skrutátorom a všetkým ostatným, ktorí sa akým koľvek spôsobom podieľali na prípravách a realizácii volebnej konferencie.

image
Autor: Viktor Zamborský
Zdroj: ObFZ

Noví čestní členovia ObFZ Prešov: Peter Barna, Imrich Gajdoš, Milan Maňkoš, Ladislav Šankvajler, Milan Glovacký. Stojaci zľava: Richard Havrilla, Peter Barna, Imrich Gajdoš, Milan Maňkoš a Pavol Šuhaj.

image
Autor: Viktor Zamborský
Zdroj: ObFZ
Prečítané: 384x